Cesta

17.05.2022


Každá duše si vybírá, do jakého fyzického těla a do jaké rodiny se má pro daný život narodit, jakým poznáním potřebuje projít, co si má s určitými lidmi z minulých životů dořešit, jaké karmické dluhy má splatit..., jakou karmu rodu má možnost ukončit.

Klíčovou roli toho, jak se bude náš život v jeho prvních letech vyvíjet, hraje rodinné prostředí, v němž vyrůstáme a společnosti, jichž jsme součástí (školní a zájmové instituce). Velmi významně nás také ovlivňuje naše rodová linie ze strany obou rodičů, respektive to, co nám bylo skrze naše rodinné příslušníky předáno. Stejně, jako jsme totiž získali vlohy, talenty a další dispozice v pozitivním slova smyslu, obdrželi jsme ve svých buňkách i to, s čím se naši předkové potýkali, co v sobě nedokázali zpracovat, vyléčit a uzdravit, to, co jim znemožňovalo plně prožívat vnitřní svobodu. Mluvím o strachu, úzkostech, nízké sebehodnotě, citové absenci, absenci lásky, pocitu méněcennosti, vztahu nadřízenosti či podřízenosti, nezdravých vzorcích myšlení a chování, různých formách vnitřního zranění, fyzickém násilí, alkoholismu, užívání návykových látek, sklonům k sebevraždě... Na základě toho, jak se s těmito vlivy dokázali během života vypořádat, nám je v jakési míře a formě předali prostřednictvím genetických informací a "vypěstovali" je v nás výchovou.

Samotný nedostatek lásky, podceňování, ponižování, neakceptování toho, jaký je člověk ve své přirozenosti, stačí k tomu, aby popřel svou identitu, odpojil se sám od sebe, od své autentičnosti, intuice a vedení, od Zdroje a nasadil si masky, aby splňoval představy druhých o tom, jaký má být, ... aby byl přijímán a milován.

Velmi snadno tak dochází k "nedůvěře v život", v jeho proud a ochranu, k nedůvěře v sebe, provází nás pocity strachu, obav, úzkostí a stresu z toho, co dalšího život přinese. ...Představa o jeho šťastném prožívání je takřka neuchopitelná.

Avšak máme možnost volby. Můžeme zůstat v nevědomosti, kráčet po vyšlapané cestě a nechat život, aby se nám děl, nebo se rozhodnout pro vědomou cestu a tvořit si život takový, jaký ho chceme žít.

Tato cesta vyžaduje mnoho úsilí a vědomé práce sám na sobě, léčení, uzdravování, čištění se, propouštění všeho, co nás jakkoli omezuje a co nám již neslouží, včetně minulosti, zvědomování si a pochopení podstaty záležitostí a situací, s nimiž se (opakovaně) potýkáme, odhalení toho, co nám ukazují a vypovídají o nás samotných, proniknutí pod povrch věcí, spatření a rozpoznání karmy, jakožto důsledku našeho myšlení a jednání, včetně karmy rodinné, a rozhodnutí se z ní vystoupit. Je to proces přetransformování svých myšlenek, vzorců chování, návyků a všeho nezdravého a nefunkčního, co bylo jak vlivem genetiky, tak našimi zkušenostmi (včetně těch z minulých životů) zakódováno v našich buňkách. Je to poznání sebe a toho, jak je důležité zachovávat si věrnost. Je to vědomé rozhodování se pro to, co je v souladu s naší vnitřní pravdou. Je to prožívání sebelásky, sebehodnoty, sebeúcty a vnitřní svobody, samotného bytí, pocitu štěstí, lásky a hojnosti. Je to pochopení toho, že jsme za svůj život odpovědní pouze my sami a že tu jsme sami za sebe. Pochopení, že my jsme tvůrci svého života a že Vesmír koná na základě našich rozhodnutí. Je to poznání, že náš život je "pouhým" odrazem toho, co máme uvnitř sebe.

...Je to žití Vesmírných Zákonů.

Na této cestě nejsou žádné okolnosti ani lidé, na které bychom mohli svalovat vinu, setkáváme se na ní pouze sami se sebou, s našimi nejniternějšími a nejhlubšími pravdami svého Já. S poznáním, že čím více balvanů jsme z ní odstranili, tím silnější Bytostí jsme se stali a tím větší a intenzivnější záře světla se před námi rozprostírá.

Avšak není třeba nic a nikoho soudit ani se s nikým srovnávat. Každý se nacházíme právě na takové cestě a takové úrovni poznání, na jaké máme být. A jedině poznáním sebe a svého života dokážeme pochopit druhé a soucítit s nimi, neboť i oni se potýkají se svou temnotou a nejniternějšími démony. ...Ve skutečnosti jsou to však pomocníci k tomu, abychom se navrátili zpět ke své ryzosti, svému Světlu, bezpodmínečné Lásce, Božství, ...neb odtud jsme vzešli.


"Život každého člověka je cestou k sobě samému."

~Hermann Hesse~S láskou

Jana Vaňková