Náš život je odrazem toho, co máme uvnitř sebe.

Vše, co potřebujeme vědět, včetně návodu na šťastný život a dosažení vnitřní svobody, máme ve svém nitru. Stačí se otevřít nejhlubším pravdám, které k nám promlouvají.

Jen my sami můžeme odemknout a sundat pouta, která jsme si sami nasadili.


Vše se děje pro nás, nikoli nám.

Vyšší Moc je prozřetelná a ví, co je pro naše nejvyšší dobro.

SEBELÁSKA, SEBEHODNOTA a SEBEÚCTA jsou předpokladem pro šťastný život.

Pokud nemáme sebe na prvním místě, pokud sebe jakýmkoli způsobem popíráme, upozaďujeme, necháváme s sebou manipulovat, pokud to, co nám chybí, hledáme u druhých a v materiálních věcech, v domnění, že nás učiní šťastnými a naplněnými, nikdy tohoto stavu nedosáhneme trvale a budeme stále dokola potkávat takové lidi a přitahovat takové situace, které nás té sebelásce budou učit.

Sebeláska, sebehodnota a sebeúcta znamená, že jsem pevně ukotven sám v sobě a činím vše tak, jak je to v souladu s mojí vnitřní pravdou.

Vnímám své nejhlubší pravdy a vím, že mám být věrný právě a jen sám sobě.

JÁ jsem u sebe na prvním místě, protože jedině zdravým vztahem k sobě mohu mít i zdravé vztahy s druhými.

Naslouchám hlasu svého srdce a vím, že mě vždy vede cestou štěstí.

Nepotřebuji se druhým zavděčovat a nasazovat si před nimi masky, abych byl přijímán a milován, protože jsem si plně vědom své hodnoty a protože zachování věrnosti sám sobě je pro mě prioritou.


Prožívám sám sebe a jsem odevzdaný proudu života, v důvěře, že je o mě postaráno.


"Musíš věřit sám sobě, dokonce i když o tobě pochybuje celý svět."

 ~ Sri Chinmoy ~

Popírání sebe a svých potřeb znamená ponižování své hodnoty.

Jsem hoden toho, abych ve svém životě získal a prožíval vše krásné, co život nabízí a je jen na mě, pro co se rozhodnu.

Přijímám se takového, jaký jsem, i se svými stinnými stránkami, protože takto jsem celistvý.

Miluji sám sebe a jsem úžasný právě takový, jaký jsem.

Vím, že se mohu druhými inspirovat, ale zůstat mám ve své jedinečnosti.

Jsem hluboce milující bytost.

Vyzařuji půvab a láskyplnost.

Jsem milovaný.

Uvědomuji si a vnímám svou jedinečnost a přijímám odlišnost ostatních.

Jsem hoden lásky a hojnosti, kterou svět nabízí a jsem otevřený přijímat ji ve všech podobách.

Odstraňuji ze svého života staré a nefunkční vzorce myšlení a veškeré bloky, které mi dosud znemožňovaly tvořit si život takový, jaký ho chci mít a žít. 

Přijímám vděčně do svého života vše dobré. Všechny mé potřeby jsou naplňovány nyní i vždycky.

    Děkuji.                         

Nepotřebuji si nic zasloužit, jsem hoden všeho šťastného již tím, že jsem.

Jsem otevřený změnám.

V životě proplouvám s lehkostí a s důvěrou v proud života.


Pokud mě někdo nepřijímá takového, jaký jsem, pak je to jeho svobodné rozhodnutí.

Ti, kteří mi mají v životě zůstat, zůstanou. Ti ostatní mají uvolnit místo příchodu těm novým.


Jsem si vědom toho, že lidé, kteří mě obklopují a situace, kterým jsem byl vystaven, jsem si do života přitáhl sám.

Lidé, kteří mi kdy ublížili, byli mými učiteli, neboť mi přišli zrcadlit nedostatek mé sebelásky a sebehodnoty. 

Vždy je mi nastavováno zrcadlo, proto jsem si do života přitáhl i lidi, kteří mi přišli pomoct vynést na povrch má vnitřní zranění a bloky, ...abych si je zvědomil, propustil je a osvobodil se. 

Není důležité, co se mi děje, ale jaký k tomu zaujímám postoj.

Změna vždy začíná u mě.

Nebylo nic, co by se mi dělo špatného, Vesmír mi pouze sesílal další možnost, abych pochopil to, co jsem dříve nepochopil.

Vím, že když jsem padl k zemi, bylo to proto, abych se zvedl a jako silnější bytost pokračoval dál.

Jsem pevně ukotvený ve svém středu.

Na mé cestě se mi dostává přesně takového poznání, které si má duše potřebuje prožít, abych se mohl stávat lepším a abych se navrátil sám k sobě.

Všichni pocházíme ze Zdroje (Lásky, Světla, Vesmíru, Universa, Vyšší Moci, Boha), který je neomezený a všichni jsme dostali DAR TVOŘENÍ.    

Na cokoli dokážeme pomyslet, to si také dokážeme zhmotnit a nechat projevit ve vnější realitě. 

Vím, že náhody neexistují. Vše, co se vždy děje, se odehrává na základě synchronicity, ve správný čas a tak, jak je to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných stran.

To, co se mi děje, je výsledkem mých vědomých i nevědomých myšlenek, pocitů, slov, představ, přání, snů, ...

Vesmír nerozlišuje, zda něčemu dávám pozitivní, či negativní význam, sesílá mi to, oč ho vědomě, i nevědomě žádám, tím, že tomu dávám svou energii.

Vše, co si myslím, cítím a říkám, se mi zrcadlí ve vnějším světě.

Vše je energie.

Přitahuji si to, co je na podobných vibracích těch, které vyzařuji.

Vědomě volím myšlenky, pocity a slova, které mi pomáhají vytvářet to, co si ve svém životě přeji.

Má přání vycházejí z čistého záměru.Mohu mít a prožívat vše, co si přeji a co je v souladu s mým nejvyšším dobrem. Stačí se pro to rozhodnout, procítit, jako bych už to měl a pak to pustit a nechat konat Vesmír, jakým způsobem to ke mně přivede.

"Jediná omezení, která v lidských životech existují, si klademe my sami."

 ~ Konfucius ~

"Vše, co potřebujeme vědět, je nám vždy k dispozici."

 ~ Sri Chinmoy ~

Vše se vždy odehrává ve správný čas.

Jednotlivé dílky puzzle do sebe musí nejprve zapadnout, teprve pak mohu vidět konečný obraz.

Má přání mohou ovlivňovat i další lidi, okolnosti a situace, proto má vše svůj čas. Vesmír vždy potřebuje prostor pro to, aby mohl konat tak, jak je pro nejvyšší dobro všech zúčastěných.


"Tvé srdce ví, jak tě učinit šťastným."

~ Sri Chinmoy ~

Srdce a intuice mě vždy vedou k láskyplným změnám, štěstí a naplnění.

Láska je v moudrosti a čistotě.

Ego vychází ze strachu a obrany před změnami.

Ego bojuje, soupeří, srovnává, hodnotí, kritizuje, odsuzuje, ponižuje, povyšuje, ...

Kde je příliš rozumu, je potřeba cit, kde cit zraňuje, je potřeba rozum.


Jsem sám k sobě upřímný.

Odkrývám a cítím své nejhlubší pravdy.

Přiznání si pravdy vede k vnitřní svobodě.

Pouze já jsem zodpovědný za svá rozhodnutí a činy.


Každá příčina má svůj následek.


Karma je následek jednání Ega, Dharma Lásky a Čistoty.Čistý úmysl přitahuje zázračná řešení.

Stejně jako den střídá noc, mění se roční období, aby mohla Matka Země odpočívat a plodit

i člověk, jakožto její součást, má dávat a přijímat, milovat a být milován, pečovat a nechat o sebe pečovat, pomáhat a přijímat pomoc, pracovat a odpočívat, vydělávat a utrácetpropustit staré přivítat nové, ..., aby byl jeho život v rovnováze.

...Stejně tak po životě následuje smrt a přechod duše do toho dalšího...

V přítomném okamžiku je nic a zároveň vše. 

Ticho promlouvá nejsilněji.

Samota léčí a uzdravuje.

Bytí přináší odpovědi a řešení, které rozum nezná.

Láska, přítomný okamžik a vděčnost představují záplavu hojností.

Láska je všechno.

LÁSKA je největším léčitelem a tvůrcem, který existuje.

V pocitu Lásky se vždy dějí zázraky.

Láska je zdroj hojnosti.

Od-pouštím.

Od-pouštím ze svého života energii spojenou se vším nedobrým, čeho jsem se kdy dopustil vůči sobě i druhým a děkuji, že mi tyto mé skutky pomohly stát se lepším člověkem.

Od-pouštím ze svého života energii spojenou se vším nedobrým, čeho se na mě kdy druzí dopustili.

Odpouštím si, že jsem sám sebe dostatečně nemiloval a v důsledku toho jsem dopustil, že jsem si nechal druhými ubližovat. Děkuji, že mi to svým chováním přišli zrcadlit a já si to mohl uvědomit.

Děkuji, že jsem pochopil, že činy lidí, které vůči mně nevycházely z lásky, byly projektem jejich vlastních zranění a bolestí, jež dosud nedokázali ze svého nitra vypustit, a proto jsem s nimi v soucitu.

Odpouštím svým rodičům a těm, kteří mě vychovávali, protože vím, že to dělali tak, jak to v danou dobu nejlépe dokázali.

Odpouštím.

Propouštím ze svého života křivdu, bolest a všechna vnitřní zranění ve všech jejich podobách a odevzdávám ze sebe vše, co mi již neslouží, a to nenávratně. Své zkoušky jsem pochopil a poučil se. Beru si zpět svou vnitřní svobodu, sílu a radost. Tak jsem se rozhodl a tak se také staň!

Budoucnost si tvořím tím, co myslím a žiji teď. 


Děkuji, že jsem pochopil, že vše, co se v mém životě odehrálo, jsem si vytvořil já sám.

Děkuji za vše, co jsem dosud prožil. 

Děkuji za dary v podobě "utrpení, bolesti a zranění", protože mi pomohly dovést mě k poznání a stát se tím, kým jsem.

Děkuji, že jsem pochopil, že za vše další v mém životě, jsem zodpovědný já sám.


Každou vteřinu mám příležitost začít nově.

Jsem si vědom své SÍLY a jsem plně rozhodnutý tvořit si žít život svých snů.