Transformace aneb cesta k sobě

18.05.2022


Každý z nás, kdo je inkarnován do pozemského života, má dar být šťastným ze své podstaty a dar tvořit si život takový, jaký ho chce žít. Kromě toho "být dobrým člověkem", se jedním z úkolů stává poznání své duše a to, jak se právě v tomto daném životě potřebuje projevit. S tím však úzce souvisí proces získání si zpět své vnitřní svobody, jíž jsme vlivem výchovy, rodiny, okolního světa, svým dopuštěním a též zkušenostmi z minulých životů ztratili.

Jakmile se začneme vnímat "zevnitř", naslouchat svému vnitřnímu hlasu, a hlavně, pocítíme bezpodmínečnou lásku, "už to nemůže být stejné, jako dřív". Započne neustálá práce na sobě a člověku se mění život od základů. Nalezení propojenosti se všemi a se vším a zároveň zjištění, že tu jsme čistě sami za sebe a že vše, co žijeme, jsme si vytvořili sami. Uvědomění si, že nikdo jiný nás nemůže učinit šťastným, než my sami.

Bezpodmínečná LÁSKA, přítomný okamžik, pocit štěstí a vděčnost se stávají spouštěčem procesu našeho léčení, uzdravování a tím, co nám otevírá bránu k hojnosti ve všech podobách a ve všech životních oblastech. Přicházíme na to, že co si myslíme, to také dostáváme, ať to chceme, či nechceme, protože Vesmír nerozlišuje pozitivní a negativní myšlenky, "pouze" reaguje tím, že nám myšlenky zrcadlí ve vnějším světě. Vnitřní hlas k nám promlouvá častěji a častěji, až se to stane samozřejmostí. ...A tak si začínáme tvořit život takový, jaký ho chceme mít a žít. Učíme se mít své myšlenky a slova pod kontrolou a na vlastní kůži zažíváme zázraky, které nám Vyšší Moc sesílá každý den, v každé situaci a za všech okolností.

Součástí procesu vnitřního osvobození je však i něco, co je nevyhnutelné podstoupit, abychom to Nebe na Zemi mohli žít, ...vědomé zbavování se všech nánosů, které se v nás od útlého věku usadily, způsobily nám bloky a to, že jsme si nasadili masky, jež nám dosud znemožňovaly být plně sami sebou a prožívat štěstí. Vnitřní zranění, křivdy, strachy, bolesti a vše, co není v souladu s Láskou a co v nás zakořenilo, nás uvrhlo do bludných kruhů, ze kterých jsme nedokázali vystoupit ven a osvobodit se. S pomocí této Síly (Lásky) se tak vydáváme na dlouhou cestu, ...trať, na které si předáváme štafetu, jen s tím rozdílem, že po ní jdeme celou dobu sami se sebou a že čím více ujdeme kilometrů, tím více získáváme energie a stáváme se silnějšími Bytostmi. Některá meta je bolestná více, některá méně, ale všemi stojí zato projít, nechat vyplavat na povrch bolesti ze zažitých zkušeností dosavadního života a zpracovat si potřebné, abychom za tou tmou našli světlo a mohli se posunout na metu další, která poukazuje zase na "to něco", co nás má v pravdě konfrontovat a dostat se z nás ven, aby se mohla obrousit další hrana diamantu, kterým ve své podstatě jsme, a postupně se navrátili sami k sobě, neboť jsme se kdysi oddělili.

Kráčíme tak v roli poustevníka ponořeného do svého nitra, jehož lucerna vždy svítí jen na nejbližší kroky před námi, kdy je však tato kontemplace nevyhnutelná pro to, abychom tou nocí prošli a následně spatřili nikdy neutuchající sluneční svit, jehož paprsky, poté, co námi prostoupí, nás dovedou k pravé podstatě bytí.

Čím více jsme očištěni od nánosů, které nám bránily plně prožívat pocit štěstí, tím více se otevíráme přijímání informací z Vyšších sfér a celkové změně dosavadního života. Měníme úhel pohledu na všechny naše záležitosti, i ty ve vnějším světě. Zjišťujeme, že je to celé jen o nás, a že život, jaký žijeme, je výsledkem toho, co nosíme ve svém nitru. Láskou se léčíme a uzdravujeme, pociťujeme vnitřní klid a mír, o slovo se hlásí ticho, protože tehdy náš vnitřní hlas promlouvá nejvíce a vede nás k pravdě vůči sobě i ostatním. Dostáváme se do SEBELÁSKY, SEBEHODNOTY, SEBEÚCTY a svojí SÍLY. Odhalujeme závoj iluzí a zjišťujeme, že jsme si sami tou životní kotvou a že vše máme v sobě. Ke svým rozhodnutím a činům přistupujeme s respektem Vesmírných Zákonů, Karmy a Dharmy, vědomi si toho, že každá příčina má svůj následek a že je na zvážení každého z nás, jak čistě chceme v životě jít.

Odpouštíme druhým za vše, co jsme kdy od nich vnímali jako ublížení a sobě za to, že jsme si ta ublížení sami přitahovali, protože nám měla ukazovat a zvědomovat to, že jsme se neměli dostatečně rádi. Máme soucit s druhými, protože chápeme, že když promlouvá jejich ego, tak jejich zraněné nitro volá o pomoc. I z tohoto důvodu přestáváme odsuzovat a posléze i hodnotit. Přestáváme řešit, co si o nás kdo myslí, neboť víme, že máme jedinou povinnost - být a jednat v souladu sami se sebou a být věrni pouze a jen sami sobě. A tak ukončujeme vztahy, jež jsou pro nás toxické, dokážeme přesně vyhodnotit, co nám druzí přišli zrcadlit, co si my sami máme zpracovat, přitahujeme si k sobě nové lidi, odpovídající našim vibracím, opouštíme dosavadní zaměstnání, stěhujeme se, měníme stravu, přestáváme sledovat média, jež mají snahu námi manipulovat a předkládat takové scénáře, abychom byli v nevědomosti, ..., navracíme se zpět k přírodě.

Jednoduše ze svého života propouštíme vše, co nám již neslouží, vše, co nás stahuje zpátky na tu původní, vyšlapanou cestu, po které kráčelo ego, držící se jistoty všeho známého a udržující v nás strach a obavy ze změn. Život však je změna a změna je jedinou jistotou, kterou máme, proto se otevřeme lásce, která zná novou cestu vedoucí k poznání, hojnosti a naplnění. Převezměme za sebe odpovědnost a staňme se vědomými tvůrci vlastní reality. S vědomím, že Láska je tím největším léčitelem a tvůrcem, který existuje, s vědomím, že Láska je všechno. Následujme hlas svého srdce, které je v neustálém napojení na nekonečný Zdroj hojnosti a plně, s lehkostí a důvěrou se oddávejme proudu života, v pocitu bezpečí, že je o nás postaráno a že se vše každému děje právě to, co je pro nejvyšší dobro jeho i všech zúčastněných. S pocitem vnitřního štěstí a naplnění buďme světelným zdrojem léčivé energie, která pozvedá vibrace celého světa.


"Ty i já vytváříme svět vibracemi, které světu nabízíme."

"Abychom ostatním pomohli jít správným směrem, musíme tím směrem jít nejprve my sami."

~Sri Chinmoy~


S láskou

Jana Vaňková